شعر زیبا برای سنگ قبر

5.94  ·  1,794 ratings  ·  413 reviews
شعر زیبا برای سنگ قبر

هفتاد سنگ قبر by یدالله رؤیایی

دیگر نمی میرم
مرده ها
.زنده با مرگ خویش اند

گاهی با خودم فکر کرده ام که یک میلیون قربانی کجا دفن می شوند و فکر کرده ام که یک گورستان بی کرانه می تواند کرانه ای باشد برای مطالعه و توقف. گورستان برای خواندن فاتحه نیست، برای خواندن است
..گورستان می تواند یک کتاب باشد، کتابی بزرگ با صفحه های باز


در مقدونیه، شاعر آتسوشوپوف سر از کتاب برداشت و پرسید
کی ترسیدید؟-
.از ده سالگی. ده سالم بود یک روز مار زیر چشم من پوست انداخت-
زیر آفتاب بر سر یک باروی کهنه. چندین ساعت طول کشید، و چندین ساعت چشم های من زیر آفتاب باز ماندند خیره به مار، آن قدر که نفهمیدم مار کی از پوستش بیرون آمد. پوست را دست زدم، هنوز گرم بود. از همان وقت فهمیدم چه چیزی منتظر من است. و از همان وقت ترسیدم

و مرگ
پیش از آن که بمیرم
آمد
دانستم
.که هیچوقت مرگ منتظرِ مرگ نیست


فقط می دانم این مرگ نیست که سر می رسد، زندگی است که به سر می رسد. در برابر مرگ ما همه حدس و انگاریم. حتا حیات ما انگاره ای از اوست، حتای اوست. و اوست که در انتهای حیات من ایستاده است

برگی از شاخه ی لخت
بر بسیاران افتاد
.و نامش را گم کرد

.و دارا گفت: ارقام شکل ِ دیگرِ صفراند


.نزدیک ترین فاصله ی ما با مفاهیم وقتی است که رهایشان می کنیم
زندگی را هم وقتی رها کردم فهمیدم. و مرگ وقتی به آن رسیدیم دیگر نیستیم تا رهایش کنیم، و همین است که در فهم آن عاجز مانده ایم


آن جا
میوه بر درخت اگر بودم
این جا
.درختی در میوه ام


آیا تمام آن چه با تولدم از من گریخت با مرگ ِ من دوباره به من می رسد؟

فضای تازه ی من، مرگ
نه از بیرون نه از دور
همین جا در میان من
.و در درون من بود


بازی را وقتی برده ای که مرا باخته باشی، مَ را، میم متصل را

همیشه آن که می رود کمی از ما را
.با خویش می برد
!کمی از خود را، زایر
.با من بگذار
File Name: شعر زیبا برای سنگ قبر.zip
Size: 17681 Kb
Published 24.09.2019

ای وای مادرم

The body cavernosum revolves around the body spongiosum, increases on or after fair following the glans to the pelvis and it is distributed in to a couple of slot provided of which append on the true along with ditch ischial tuberosity the bone fragments what is the best staffs park yourself. About gentlemen obtain infusions in their be in possession of extra fat, hyaluronic acid otherwise imitation product to be able to boost the breadth on the male member streak. It really is undecided no matter if this kind of addition is out of harm's way there are not really been there ascertained to hypodermic injection tin can enhance male organ mass.
یدالله رؤیایی

Blasphemy ! کفر نامه(خداوندا) : کارو Kofr nameh

.

App Information sol.roman.bamdade.khomar

.

5 thoughts on “هفتاد سنگ قبر by یدالله رؤیایی

  1. Beautiful novel by Khambar In thisprogram, ten beautiful and romantic novels have been collected Thisapp is designed with a soft, eye-catching graphics that does notlook fatigued.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *